Sayı 11 Misafir Yazarlar

SUSMA HAKKI

Misafir Yazar : A. ERKAN AKAY https://www.masaldergisi.com/wp-content/uploads/2022/08/susma-hakki.mp3 “Beşe basacağım. Beşe basacağım. Beşe basacağım.” Asansöre bindi. O da ne? Başka...

Start typing and press Enter to search

Skip to content